Hàm Vlookup

0

Hàm vlookup 
Công dụng: hàm dò tìm theo cột. trả về giá trị dò tìm trong ô tại một cột trong một bảng dò tìm
Công thức: =Vlookup (lookup_value, table_array, col_index_num, [range_lookup])

Trong đó:

  • Lookup_value: giá trị dò tìm
  • Table_array: bảng chứa giá trị cần dò tìm. Lấy địa chỉ tuyệt đối khi sao chép công thức
  • Col_index_num: vị trí cột chứa giá trị trả về trong bảng chứa giá trị cần dò tìm
  • Range_lookup: kiểu dò tìm
  • Nếu kiểu dò tìm là 0 hoặc bỏ trống: hàm dò tìm chính xác từng giá trị trong bảng tìm kiếm
  • Nếu kiểu dò tìm là 1: hàm dò tìm theo khoảng giá trị lớn hơn giá trị dò tìm trong bảng tìm kiếm. Do đó, giá trị dò tìm trong bảng cần dò tìm phải sắp xếp theo khoảng tăng dần

Ví dụ 1: Dò tìm chính xác từng giá trị

Bảng xuất hàng hóa

ham vlookup

Bảng quản lý thông tin hàng

ham vlookup

Yêu cầu: Điền thông tin tên hàng theo từng mã hàng tương ứng vào bảng xuất hàng hóa

Khi đó, Tại ô E3 ta nhập công thức

=VLOOKUP(D3,$B$20:$C$25,2,0)

Sao chép kết quả xuống các ô còn lại của cột E ta được kết quả cho bảng xuất hàng hóa như sau

ham vlookup

Ví dụ 2: Dò tìm theo khoảng

Bảng điểm học sinh
ham vlookup

Bảng điểm tiêu chuẩn

ham vlookup

Yêu cầu:Điền xếp loại cho mỗi học sinh theo điểm tb dựa trên tiêu chuẩn tính điểm tại bảng điểm tiêu chuẩn

Tại ô D3 ta nhập công thức  =VLOOKUP(C3,$A$18:$B$22,2,1)

Sao chép kết quả xuống các ô còn lại của cột D ta nhận được kết quả sau

ham vlookup

Lưu ý:

  • Nếu giá trị dò tìm là một hoặc một số ký tự trong một chuỗi thì ta lồng các hàm tách chuỗi (left, right, mid, len, value, if….) vào vlookup để tách ra các giá trị dò tìm chính xác
  • Một số lỗi xảy ra khi dùng vlookup
  • #NA: dò tìm không có giá trị
  • #REF: cột dò tìm không có trong bảng chứa giá trị dò tìm

Ví dụ 3:

Bảng xuất hàng hóa

ham vlookup

Bảng quản lý thông tin hàng

ham vlookup

Yêu cầu: Điền thông tin tên hàng theo từng mã hàng tương ứng vào bảng xuất hàng hóa dựa vào 2 ký tự đầu của mã hàng và bảng quản lý thông tin hàng

Tại ô E3 nếu ta nhập công thức =VLOOKUP(D3,$B$20:$C$25,2,0)

Kết quả nhận được như sau

ham vlookup

Khi đó tại ô E3 ta phải nhập

=VLOOKUP(left(D3,2),$B$20:$C$25,2,0)

Sao chép kết quả xuống các ô còn lại của cột E ta được kết quả cho bảng xuất hàng hóa như sau

ham vlookup

Leave A Reply

Your email address will not be published.

Thiết kế bởi: www.dangchuc.pro.vn | 0901 131 838 | dangchuc@gmail.com
Danh Bạ Quảng Nam | www.danhbaquangnam.com