Cuộc Sống Ngắn Hơn Bạn Nghĩ

Cuộc đời rất ngắn ngủi. Đây là cuộc sống của bạn và bạn phải đấu tranh vì nó. Hãy đấu tranh vì những điều đúng đắn. Đấu tranh vì điều mà bạn tin tưởng. Đấu tranh vì những thứ quan trọng với bạn. Đấu tranh vì những người bạn yêu thương và…
Thiết kế bởi: www.dangchuc.pro.vn | 0901 131 838 | dangchuc@gmail.com